Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งใน 16 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร
อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ จด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
          ทิศใต้ จด เทศบาลตำบลห้วยยอด
          ทิศตะวันออก จด จังหวัดพัทลุง
          ทิศตะวันตก จด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เขตการปกครอง
     มีเนื้อที่เขตการปกครองทั้งหมด 59.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,325 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
(ผู้ใหญ่บ้าน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านควนตัง 440 440 880 246 นายสลาตัน เก้าภา
2 บ้านเขาปูน 321 358 679 168 นายสมคิด แก่นจันทร์
3 บ้านควนแคง 188 202 390 99 นายเกษม แก้วแสน
4 บ้านหินแท่น 295 311 606 159 นายณรงค์ชัย มณีโชติ
5 บ้านวังสมบรูณ์ 437 409 846 230 นายสมพร กอบกิจ
6 บ้านหัวถนน 118 125 243 79 นายธรรมมิก คงร่วง
7 บ้านสะพานยาง 251 230 481 120 นายประสงค์ สืบสังข์
รวม 2,050 2,075 4,125 1,101  

ประชากร
     มีประชากรทั้งหมด 4,125 คน
          ชาย 2,050 คน
          หญิง 2,075 คน
     มีความหนาแน่นเฉลี่ย 69 คน / ตารางกิโลเมตร
     มีความหนาแน่น 4 คน / ครัว


สภาพภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลเขาปูน มีลักษณะภูเขา จากทิศตะวันออกเรื่อยมาจนถึงตอนกลาง และจากกลางไปทางทิศตะวันตก จะเป็นที่ราบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
          1. พื้นที่ภูเขา เป็นส่วนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่สภาพป่าเหลือน้อย เพราะราษฎรได้บุกรุกเพื่อทำกิน พื้นที่อยู่ในหมู่ที่ 1 , 4 และ 5  บางส่วน
          2. พื้นที่ราบ เหมาะสำหรับปลูกยางพารา ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก อยู่ในหมู่ที่ 1 , 2, 3, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 7
     ตำบลเขาปูนมีพื้นที่ป่าไม้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในหมู่ที่ 1, 4 และ หมู่ที่ 5 ประมาณ 25,074 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 4  และ 6 ประมาณ 441 ไร่


สภาพภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศของตำบลเขาปูนโดยทั่วไปมี  2  ฤดู  คือ
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ฝนตกทั่วไป และทำให้ในช่วงฤดูฝนมีความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วย ทำให้ฝนตกหนัก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ ทำให้ฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ดังนั้นจึงทำให้ตำบลเขาปูนไม่มีฤดูหนาว มีเพียงฤดูฝน และฤดูร้อนที่ยาวนาน      
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว   อากาศเริ่มร้อน และมีอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
     อุณหภูมิ
          อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน
          อุณหภูมิต่ำสุดตลอดปีเฉลี่ย 26.5 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th