Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     1 ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย
     2 ถนนสายคอนกรีต จำนวน 11 สาย
     3 ถนนลูกรัง จำนวน 20 สาย
     4 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ใช้ แต่อยู่ในขั้นตอนการสำรวจ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน


การโทรคมนาคม
     โทรศัพท์สาธารณะ 3 ตู้

การไฟฟ้า
     จำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 98%

แหล่งน้ำ
     ฝาย จำนวน 2 แห่ง  
     บ่อน้ำตื้น จำนวน 300 แห่ง  
     ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
     ประปาภูเขา จำนวน 3 แห่ง 
     ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง
     ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 20 แห่ง
     บึง,หนองน้ำอื่นๆ จำนวน 11 แห่ง


ข้อมูลอื่นๆ
     ข้อมูลประชากรที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
          1. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 380 คน
          2. ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 52 คน
          3. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 3 คน 


ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     ภูเขาและน้ำตก 

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
     ธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
          อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
          กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 7 กลุ่ม
          กลุ่มพัฒนาสตรีระดับตำบล จำนวน 1 กลุ่ม
          กรรมการศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 กลุ่ม
          กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 กลุ่ม
          กลุ่มส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 1 กลุ่ม
          อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 กลุ่ม
          กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม
          ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 กลุ่ม
          สภาเยาวชนตำบลเขาปูน จำนวน 1 กลุ่ม
          กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 7 กลุ่ม
          กลุ่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม
          กองทุนสวัสดิการประจำตำบลเขาปูน จำนวน 1 แห่ง


แหล่งท่องเที่ยว
     วัดเขาห้วยแห้ง หมู่ที่  6 
     น้ำตกบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (น้ำตกบางเต่า)  
     น้ำตกมาบตะเคียน - หินแท่น หมู่ที่ 4 (น้ำตกหินแท่น)


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th