Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

     “ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ประชาชนมีความสุขและมีส่วนร่วม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ” 

เป้าประสงค์

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุน ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน และเกษตร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขให้คลอบคลุมทั่วถึง
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th