Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของ อบต.เขาปูน
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในช่วงสามปี เป็น 6 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               แนวทางการพัฒนา 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ พนังกั้นดิน บุกเบิกถนน
               แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนาระบบจราจร
               แนวทางการพัฒนา 3 พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
               แนวทางการพัฒนา 4 พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์
               แนวทางการพัฒนา 5 พัฒนางานวางผังเมือง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
               แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
               แนวทางการพัฒนา 2 ปรับปรุง และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
               แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
               แนวทางการพัฒนา 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
               แนวทางการพัฒนา 3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               แนวทางการพัฒนา 4 พัฒนา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
               แนวทางการพัฒนา 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย
               แนวทางการพัฒนา 6 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
               แนวทางการพัฒนา 7 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               แนวทางการพัฒนา 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
               แนวทางการพัฒนา 2 เฝ้าระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
               แนวทางการพัฒนา 3 บำบัด และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
               แนวทางการพัฒนา 4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
               แนวทางการพัฒนา 5 บำบัด และกำจัดขยะ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
               แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
               แนวทางการพัฒนา 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ
               แนวทางการพัฒนา 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
               แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
               แนวทางการพัฒนา 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
               แนวทางการพัฒนา 3 ส่งเสริมระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th