Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ


     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก จำนวน 2 คน และเลขานุการนายก จำนวน 1 คน
          ฝ่ายสภา อบต. ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิก จำนวน 11 คน
          ฝ่ายเจ้าหน้าที่สำนักงาน อบต. ประกอบด้วย บุคลากร จำนวน 20 คน
          ข้าราชการ จำนวน 7 คน
               ตำแหน่งปลัด  อบต. จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน
          ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
               ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน
               ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
          พนักงานจ้าง จำนวน 11 คน
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
               ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 คน
               พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 คน
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการโยธา จำนวน 1 คน
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 3 คน
               นักการ จำนวน 1 คน
               คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน

กระบวนการบริหารงานบุคคล
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ของฝ่ายข้าราชการประจำและเป็นผู้แทน ของท้องถิ่นในการกระทำนิติกรรมต่างๆ
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th