Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แผนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน
บุคลากร
แผน
หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์
E – service
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
อื่น ๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23,24 มิ.ย.2563
23 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รายงานผลโครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี 2562
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบที่ 1)
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของอปท. ประจำปี 2563
22 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการปี 2563(รอบที่ 1)
20 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.เขาปูน แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2560-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
เลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1589  โทรสาร : 0-7527-1061 อีเมล์ : admin@khaopoon.go.th


www.khaopoon.go.th